Jelen adatvédelmi szabályzat az Europarl honlapokra („europarl.europa.eu”) vonatkozik. A szabályzat arról tájékoztatja Önt, hogy milyen információkat gyűjthetünk Önről, hogyan használhatjuk fel azokat, és hogyan kérhet hozzáférést hozzájuk. Az Európai Parlament az „europarl.europa.eu” honlapon kívül más honlapokat is közzétesz. Ez az adatvédelmi szabályzat az említett további webhelyekre nem vonatkozik.

A személyes adatok védelme

Milyen jogszabályokat kell követnünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében? Megtekintheti-e az adatkezelési tevékenységekről készített nyilvántartásunkat? Tekintse meg, milyen garanciákat kínálunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, amikor ellátogat honlapjainkra.

Az európai polgárok iránti kötelességeinek teljesítése érdekében személyes információkat („személyes adatok”) gyűjthetünk, amelyeket az (EU) 2018/1725 rendelettel (a továbbiakban: a rendelet) teljes összhangban gyűjtünk és kezelünk.

Melyek a vonatkozó jogszabályok?

A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely 2018. november 21-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 2018. december 11-én lépett hatályba.

Az Európai Parlament Elnökségének 2019. június 17-i határozata a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásáról.

(EU) 2018/1725 rendelet

Az Európai Parlament Elnökségének 2019. június 17-i határozata

Mi számít személyes adatnak?

„Személyes adat” a valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („az érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Gyűjtünk-e Önről személyes adatokat?

Az Európai Parlament honlapjai gyűjtenek bizonyos személyes adatokat. Ezek közül egyesek az internet alapjául szolgáló technológiák miatt kötelezőek, másokra weboldalaink megfelelő működéséhez van szükség, megint más adatokat pedig Ön oszt meg velünk önkéntes alapon a sütitájékoztató csík vagy az erre a célra szolgáló űrlapok révén. Csak néhány oldal kéri személyes adatok bevitelét, hogy konkrét szolgáltatásokat nyújthasson, vagy célzott kérésekre válaszolhasson. Ilyen esetekben a külön adatvédelmi nyilatkozat mindig tájékoztatja Önt többek között személyes adatai feldolgozásának céljáról, jogalapjáról, a gyűjtött adatok kategóriáiról, és mindenekelőtt az Ön jogairól, valamint arról, hogy kihez fordulhat, ha élni kíván ezekkel a jogokkal. Ilyen például az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya (Ask EP) oldalán a „Kapcsolatfelvétel” hivatkozás, amely egy online űrlapot nyit meg. Ezen az űrlapon a kötelezően kitöltendő mezőkben fel kell tüntetni legalább a családnevet, az utónevet, a lakóhely szerinti országot és az e-mail-címet, valamint adott esetben a nemet, a lakcímet, az életkort, a foglalkozást és az állampolgárságot. A kitöltést követően az űrlapot e-mailben továbbítják az illetékes szervezeti egységnek, hogy az a legmegfelelőbb módon tudja az Ön igényét kielégíteni.

Az Európai Parlament biztosítja, hogy az összegyűjtött adatok kezelése kizárólag rendeltetésszerűen és egyértelműen meghatározott céllal történjen, és azokat semmilyen más célra ne használják fel újra.

A személyes adatokat csak az adatok feldolgozásához szükséges ideig őrizzük meg. A megőrzési időszakra vonatkozó részletes információk mindig fel vannak tüntetve a szóban forgó adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatvédelmi szabályzatban. Egyes adatok történelmi, statisztikai vagy biztonsági okokból hosszabb ideig is tárolhatók, a rendelet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Megosztjuk-e az Ön személyes adatait?

Csak akkor adunk át személyes adatokat harmadik felek – kizárólag konkrétan megnevezett címzett-kategóriák – számára, ha ez a meghatározott célok eléréséhez szükséges. Nem hozunk nyilvánosságra személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, és vállaljuk, hogy megtesszük a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjük ezeket az adatokat a harmadik felek általi visszaélésektől.

Az Európai Parlament weboldalai olykor más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Mivel az Európai Parlament ezeket a weboldalakat nem ellenőrzi, kérjük, előzetesen tájékozódjon ezen oldalak adatvédelmi szabályzatáról.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Minden polgárnak joga van hozzáférni az Európai Parlament birtokában lévő, rá vonatkozó személyes adatokhoz, és kérni azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, vagy adott esetben joga van az adatkezelés elleni tiltakozáshoz vagy az adathordozhatósághoz. Amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása vagy kifejezett hozzájárulása, az érintettnek joga van hozzájárulásának bármikori visszavonásához a visszavonást megelőző hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a felelős adatkezelővel (az adott adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint) vagy az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjével.

Jogában áll továbbá panaszt tenni az európai adatvédelmi biztosnál, aki az Európai Unió valamennyi intézményének, szervének és ügynökségének adatvédelmi hatósága. Feladatai között szerepel a panaszok kezelése és vizsgálatok lefolytatása.

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője (DPO)

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője felel a rendelet intézményen belüli alkalmazásának nyomon követéséért.

A rendelet az Európai Parlament minden olyan szervezeti egységére vonatkozik, amely magánszemélyek azonosítására alkalmas adatokat használ, és ezek a szervezeti egységek kötelesek értesíteni az adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi műveletről (adatgyűjtés, adatokhoz való hozzáférés, adatok átadása, szervezése stb.).

E műveletek leírása „Az Európai Parlament adatkezelési műveleteiről vezetett nyilvántartások adatvédelmi nyilvántartásában” tárolt külön nyilvántartásokban található, amely az interneten nyilvánosan elérhető. Bármely polgár hozzáférhet ezekhez a nyilvántartásokhoz, és azokba betekinthet azon a nyelven, amelyen az információt bevitték. Minden érintett személy élhet a rendelet által biztosított jogaival az ezen nyilvántartásokban szereplő információk alapján.

Európai adatvédelmi biztos

Az európai adatvédelmi biztos (EDPS) az Európai Unió valamennyi intézményének, szervének és ügynökségének adatvédelmi hatósága.

Feladatai között szerepel a panaszok kezelése és vizsgálatok lefolytatása. Az adatvédelmi biztos fogadja és kezeli az Ön panaszát.

A sütik használatára vonatkozó szabályzat

Használunk-e sütiket honlapjainkon?

Hogyan fogadhatók el vagy utasíthatók el az általunk használt adatelemzési célú sütik?

Részletezzük az Ön számára a sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

Részletek itt találod: https://www.europarl.europa.eu/privacy-policy/hu/cookies-policy

Sütijegyzék

Milyen sütiket használunk? Mi a sütik célja? Milyen adatokat rögzítenek és mennyi ideig?

A jegyzékből választ kap minden kérdésére.

Részletek itt találod:https://www.europarl.europa.eu/privacy-policy/hu/cookies-inventory

ÁLTALÁNOS KÉPZŐI ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képzésben résztvevő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy képzéseinket a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv) szerint működő felnőttképzőként folytatjuk.

Az Fktv. 15. §-a alapján a felnőttképző a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek

aa) az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának ellenőrzését biztosítja, és az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát központi kormányzati szolgáltatási busz használatával átadja,

ab) az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a képzésben részt vevő személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2. § l) pontjában meghatározott adatát átadja vagy

b) a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatója az Onytv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot szolgáltat térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára.

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról, a megismert adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.


Budapest, 2023.10.01.

Learning Innovation Kft

ÁLTALÁNOS KÉPZŐI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képzésben résztvevő!

A 2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről, a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről.


1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás

Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének/képzési igény jelzésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.

Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig**

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.

Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve jelen dokumentumon szereplő adatok köre oktatási azonosítója és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

** Az adatkezelés jogszabályi kötelezettség, nem választható, ha nem járul hozzá adatai kezeléséhez, nem lehet képzésbe beiratkozni.

3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése

Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után - visszavonásig.

Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.


Adatai részünkre történő átadásával/megküldésével hozzájárul azok fentiek szerinti kezeléséhez. Hozzájárulását bármikor módosíthatja, visszavonhatja az 1. és 3. pont esetében. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Budapest, 2023.10.01.


Learning Innovation Kft.

Adatvédelmi szabályzat